4 października 2018

Propozycje zadań programistycznych

Lista propozycji zadań programistycznych przygotowana przez Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o.:

1. Program służący do komunikacji zarządcy z użytkownikami lokali gminnych (komunikator dedykowany).

 • Program powinien być przygotowany w formie aplikacji mobilnej lub strony internetowej lub jednocześnie w obu formach.
 • Rejestracja użytkownika oraz jego weryfikacja poprzez podanie numeru klienta, daty i kwoty ostatniej wpłaty oraz czterech ostatnich cyfr konta bankowego, z którego dokonano wpłaty.
 • Dane rejestracyjne:
  • nazwa,
  • hasło,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • Klauzule RODO.
 • Prezentacja danych dotyczących obiektu najmu:
  • Dane adresowe obiektu,
  • Powierzchnia,
  • Data umowy,
  • Kwota miesięcznych należności w rozbiciu na poszczególne składniki opłaty wraz z podsumowaniem,
  • Numer konta bankowego do wpłat,
  • Wykaz wpłat,
  • Aktualne salda konta rozliczeniowego.
 • Wysyłanie informacji od zarządcy do klienta.
  • Automatycznych w przypadku pojawienia się nowej wpłaty,
  • Na żądanie do wszystkich lub wybranych klientów.
 • Wysyłanie informacji tekstowych od klienta do zarządcy przekazywane e-mailem do zarządcy.

2. Program do zarządzania korespondencją wychodzącą od zarządcy.

Program powinien umożliwiać rejestrowanie poczty wychodzącej od zarządcy manualnie oraz automatycznie na podstawie importu plików z danymi przygotowanymi przez poszczególne komórki organizacyjne.

 • Znakowanie poczty kodami paskowymi.
 • Generowanie list do potwierdzeń odbioru wraz z identyfikatorem paskowym.
 • Możliwość szybkiego szukania pozycji na podstawie odczytu za pomocą czytnika kodów paskowych a następnie aktualizacja stanu doręczenia poczty według ustawień domyślnych lub wprowadzonych ręcznie.
 • Generowanie raportów według zadanego kryterium.
 • Minimalny zakres danych:
  • Data przekazania korespondencji,
  • Dane adresata,
  • Symbol korespondencji,
  • Komórka organizacyjna,
  • Pierwsza data awizowania,
  • Druga data awizowania,
  • Data doręczenia,
  • Data zwrotu niedoręczonej korespondencji.

3. Program służący do sporządzenia inwentaryzacji drzew oraz krzewów usytuowanych na działkach stanowiących własność Gminy Wałbrzych.

 • Winna zostać utworzona nakładka na istniejący serwis mapowy: https://gis.walbrzych.pl/is2/iEwid/ lub nowy program pobierający na bieżąco dane z ww. serwisu, który będzie umożliwiał wprowadzenie usytuowania na mapę drzew oraz krzewów.
 • Nakładka/nowy program powinien umożliwiać dokładne zaznaczenia drzewa/krzewu na mapie oraz umożliwić dodawanie następujących informacji na temat przedmiotowego drzewa/krzewu:
  • Nazwa drzewa/krzewu,
  • Obwód drzewa,
  • Powierzchnia krzewu,
  • Stan drzewa/krzewu,
  • Prace wykonywane w ostatnich latach,
  • Planowane prace,
  • Zdjęć drzewa/krzewu oraz możliwość dodawania innych, niezbędnych informacji/komentarzy.
 • Nakładka/program winien umożliwić przeglądanie danych/edycję danych uprawnionym osobom.
 • Nakładka/program winien umożliwiać generowanie map w wersji elektronicznej/do druku z naniesionymi drzewami/krzewami jak również z przedstawionymi w pkt. 2 informacjami.
 • Nakładka/program winien umożliwiać generowanie zestawień drzew/krzewów w wersji elektronicznej/do druku zarówno z przedstawionymi w pkt. 2 informacjami w rozbiciu na poszczególne numery działek (opcjonalnie obręby).
 • Po zaznaczeniu na mapie danego drzewa/krzewu winny wyświetlać się informacje przedstawione w pkt 2.

4. Program – wykaz wolnych lokali użytkowych/garaży stanowiących własność Gminy Wałbrzych.

Aplikacja winna umożliwiać stworzenie wykazu wolnych lokali użytkowych/garaży stanowiących własność Gminy Wałbrzych w rozbiciu na siedem Biur Obsługi Klienta. W każdym z Biur Obsługi Klienta winna być możliwość wprowadzania pozycji, które będą zawierać następujące dane:

 • Lp.
 • Adres nieruchomości,
 • Powierzchnia lokalu,
 • Przeznaczenie lokalu,
 • Aplikacja winna umożliwić edycję/upublicznienie danych uprawnionym osobom w MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu jak i UM w Wałbrzychu.
 • Aplikacja winna umożliwić generowanie wykazu w wersji elektronicznej jak i do druku.

5. Strona internetowa – Mapa potrzeb lokalnych na poszczególnych dzielnicach (np. zapewnienie bezpieczeństwa, potrzeba wydarzeń społeczno-kulturalnych, nowe zagospodarowanie  terenów itp.).

6. Strona internetowa – Baza odstąpienia sprzętu domowego( meble, sprzęt agd, ubrania itp.).

Lista propozycji zadań programistycznych przygotowana przez Aqua Zdrój:

1. Aplikacja do pomiaru przepłyniętego dystansu na basenie

Aplikacja mierzyłaby przepłynięty dystans przez konkretną osobę na basenie sportowym podczas jednej wizyty w obiekcie oraz łącznie w przeciągu tygodnia/miesiąca/roku. Zainteresowani mieliby możliwość zalogowania się do systemu i podglądu rankingu. Wyniki mogłyby być także widoczne na elektronicznej tablicy w parku wodnym. Dla najlepszych przewidziane byłyby nagrody.

2. Aplikacja do pomiaru liczby podniesionych kilogramów

Stworzenie aplikacji, która wyświetlałaby liczbę podniesionych kilogramów przez daną osobę podczas jednego treningu na siłowni oraz łącznie w przeciągu tygodnia/miesiąca/roku. Zainteresowani mieliby możliwość zalogowania się do systemu i podglądu rankingu. Wyniki mogłyby być także widoczne na elektronicznej tablicy w siłowni. Dla najlepszych przewidziane byłyby nagrody.

3. Aplikacja parkingowa

Stworzenie aplikacji, która informowałaby klientów o dostępności miejsc parkingowych. Dodatkową opcją byłby podgląd internetowy.

4. Aplikacja pokazująca liczbę osób przebywających w obiekcie

Aplikacja informowałaby ile osób aktualnie przebywa w parku wodnym, saunarium oraz strefie sport. Dodatkowo mogłaby także wyświetlać liczbę gości podczas wydarzeń sportowych i kulturalno-rozrywkowych.

5. Gra online

Stworzenie gry internetowej, w której punkty zdobywałoby się w rzeczywistości podczas wizyt w obiekcie. W grze byłyby kolejne poziomy do zdobycia, np. przepłynięcie określonego dystansu na basenie lub przebiegnięcie kilku kilometrów na bieżni. Aplikacja mogłaby łączyć konkurencje przygotowane w różnych częściach centrum. Dla zwycięzców przewidziane byłyby nagrody.”

Lista propozycji zadań programistycznych przygotowana przez MZUK:

„Co zrobić z odpadem?”
Aplikacja (wyszukiwarka) na telefon oraz w formie strony internetowej kierująca mieszkańca miasta Wałbrzych do miejsca zagospodarowania odpadów (PSZOK-i), firm świadczących tego typu usługi komercyjnie, punktów zbiórki (apteki, skup metali, baterii i akumulatorów), stacji demontażu pojazdów, składowisk odpadów niebezpiecznych, firm zagospodarowujących odpady medyczne oraz mapę miejsc, w których udostępnione są dla mieszkańców kontenery do selektywnej zbiórki odpadów.
Przewiduje się, aby aplikacja była kompatybilna z akcjami organizowanymi cyklicznie przez Urząd Miasta dotyczącymi systemowej zbiórki danego rodzaju odpadów, najlepiej w formie kalendarza.
Z okna wyszukiwania aplikacja powinna wskazywać lokalizację na mapie, odnośnik w formie adresu strony internetowej i nr-u telefonu. Ponadto mieszkaniec powinien mieć możliwość wystawiania ocen i opinii firmom świadczącym usługi z zakresu gospodarki odpadami.

„E-deklaracja” w PSZOK
Aplikacja na urządzenia mobilne oraz komputer usprawniająca zarządzanie zbiórkom, stanem magazynowym, historią odpadów dla potrzeb administratora PSZOK-u, poprzez elektroniczne składanie deklaracji dla mieszkańców przy deponowaniu odpadów w PSZOK-ach.
Algorytm – masa odpadów na wejściu (przekazywane przez mieszkańca) jest w większości przypadków szacowana. Natomiast w miejscu finalnego zagospodarowania, dana partia jest dokładnie ważona. Sytuacja rodzi potrzebę autokorekty szacowanej masy odpadów (na wejściu) w deklaracjach na podstawie finalnej masy u odbiorcy (na wyjściu). Partie (transportowe) powinny być grupowane wg potrzeb administratora systemu w bazie danych, w której to powinna być możliwość zakładania rozmaitych filtrów – np. zliczanie liczby klientów ogólnie i pod względem kodu odpadu, miejsca zamieszkania, daty zdeponowania odpadów. Dodatkowo dla administratora funkcjonuje moduł w formie arkusza kalkulacyjnego do zliczania mas odpadów i przypisywania do nich odbiorców, miejsc finalnego zagospodarowania, cen jednostkowych, kosztów transportu, etc.

Aplikacja powinna uwzględniać różne rodzaje deklaracji:
– dla mieszkańców samodzielnie przybyłych do PSZOK-u (godność, adres, deponowany odpad, szacowana masa);
– dla mieszkańców w imieniu których podmioty zewnętrzne (firmy, zarządcy nieruchomości) świadczą usługę transportu odpadów do PSZOK-u (nazwa podmiotu, godność wytwórcy odpadu, adres, rodzaj deponowanego odpadu, jego szacowana masa)
– dla mieszkańców w imieniu których MZUK świadczy usługę zagospodarowania odpadów komercyjnie (dane wytwórcy odpadu, rodzaj odpadu). Dodatkowo przeniesienie do modułu naliczania opłat za usługę, a dla administratora oznaczanie miejsc odbioru od mieszkańca z pełnymi informacjami kontaktowymi.
Aplikacja “Nasz Park”: Celem projektu jest wykonanie aplikacji mobilnej pod nazwą „Odkryj nasz park” która pozwali na prezentację treści multimedialnych o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym dotyczących Parku w trybie online i offline przy uruchomionym. System powinien współpracować z urządzeniami Beacon w technologii Bluetooth ( min. 11 szt. rozmieszczone na trasie parku, które mogą być wykorzystywane do celów informacyjnych, ostrzegawczych oraz promocyjnych).

Lista propozycji zadań programistycznych przygotowana przez Wodociągi:

1, Aplikacja ma za zadanie usprawnić szeroko rozumiany kontakt Wodociągów Wałbrzyskich z klientem/mieszkańcem.

Proponowane funkcjonalności:

 • odnajdowanie i nawigowanie do najbliższego/wybranego przez użytkownika „zdroju ulicznego” (poidełko),
 • możliwość zgłoszenia przez użytkownika niesprawnego „zdroju ulicznego”,
 • możliwość zaproponowania lokalizacji budowy nowego „zdroju ulicznego”,
 • możliwość zaproponowania lokalizacji kurtyny wodnej w sezonie letnim,
 • możliwość zgłoszenia zauważonego wycieku wody ( opcjonalnie możliwość odpowiedzi Wodociągów Wałbrzyskich na zgłoszenie),
 • uzyskanie informacji o twardości wody ze względu na lokalizację,
 • kalkulator nawodnienia – ile wody powinno się spożywać każdego dnia,
 • kalkulator strat wody (kroplomierz – jak na wpwik.pl)
 • informacja o zaletach spożywania wody z kranu,
 • czat online z Centrum Obsługi Klienta,
 • informacje kontaktowe.

Dane udostępnione dla uczestników przez Wodociągi Wałbrzyskie:

 • wykaz lokalizacji poidełek wraz z danymi lokalizacyjnymi,
 • udostępnione konto hackathon@wpwik.pl do wykorzystania do celów aplikacji,
 • wykaz adresów e-mailowych do przesyłania danych z aplikacji (zgłaszanie wycieku wody, niesprawnego poidełka, propozycji lokalizacji budowy poidełka itp.),
 • informacje o twardości wody ze względu z podziałem na dzielnice, miejscowości.

2. Przygotowanie identyfikacji graficznej/kampanii w social mediach pod nazwą „Nie spłukuj śmieci”
Kampania będzie miała na celu uświadomienie mieszkańcom, że muszla klozetowa (i w ogóle odpływ kanalizacyjny) to nie kosz na śmieci. Nie wolno tam wrzucać odpadków, które powinny trafić na wysypisko (np. pampersy, patyczki do uszu, gąbki, papierki, resztki żywności, farby, lakiery, itp.). Wrzucone do kanalizacji powodują zatory, wybicia fekaliów czy zakłócają pracę oczyszczalni ścieków.

3. Zadanie dowolne – liczymy na kreatywność uczestników.

Lista propozycji zadań programistycznych przygotowana przez Zamek Książ:

1. Aplikacja ułatwiająca planowanie zwiedzania / wyboru tras / kosztów / obiektów – zadanie może dotyczyć zamku, ale może zostać rozszerzone o pozostałe obiekty turystyczne miasta (szczególnie objęte akcją Explore Wałbrzych).

2. Przygotowanie modelu 3D zamku.

Lista propozycji zadań programistycznych przygotowana przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:

1. Program ewidencyjny w zakresie wydawanych decyzji administracyjnych dot. zajęcia pasa drogowego uwzględniający:
– wnioskodawca,
– lokalizacja
– powierzchnia zajęcia ,
– termin zajęcia,
– koszt zajęcia,
– termin zgłoszenia zakończenia zajęcia pasa,
– termin upływu gwarancji.
Aplikacja powinna przede wszystkim:
– analizować terminy i na bieżąco informować ( może z kilkudniowym wyprzedzeniem ) użytkownika o upływie terminów w konkretnej decyzji,
– dać możliwość wygenerowania, np. decyzji w określonym czasie wydanych na rzecz konkretnego wnioskodawcy,
– współdziałać z interaktywną mapą lokalizującą miejsca jeszcze “aktywnych” decyzji.

2. Nakładka na serwis mapowy umożliwiająca uzupełnianie informacjami dotyczącymi dzierżawy, najmu oraz administratora.